Ik ben me ervan bewust dat ik te maken heb met gevoelige informatie van anderen. Ik ga daar dan ook zorgvuldig mee om. Ik zal nooit foto’s delen zonder toestemming van de nabestaanden. Ik neem hier altijd contact over op en dan maken we afspraken over wat er evt. wel of niet gedeeld mag worden.

Privacyverklaring Momenten van Afscheid, onderdeel van Evelien Vugs Fotografie

1 mei 2018

Momenten van afscheid is onderdeel van Evelien Vugs Fotografie, gevestigd aan Bim van der Kleistraat 11, 5063 CD Oisterwijk

Evelien Vugs Fotografie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.momentenvanafscheid.nl/

Bim van der Kleistraat 11

5063 CD Oisterwijk

evelien@momentenvanafscheid.nl

Evelien Vugs Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat-type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens via foto’s:

Evelien Vugs Fotografie kan over bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens beschikken wanneer je gefotografeerd wordt. De foto’s worden nooit zonder toestemming gedeeld met anderen. 

Wat op een foto zichtbaar kan zijn:

 • Ras
 • Godsdienst of levensovertuiging
 • Politieke voorkeur
 • Seksuele voorkeur
 • Gezondheid 
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via evelien@momentenvanafscheid.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Evelien Vugs Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van je betaling
 • Je bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren 
 • Je informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het bij je afleveren van goederen en diensten
 • Evelien Vugs Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming:

Evelien Vugs Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijv. een medewerker van Evelien Vugs Fotografie) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Evelien Vugs Fotografie bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Personalia > 7 jaar > Wettelijke verplichting
 • Adres > 7 jaar > Wettelijke verplichting
 • Telefoonnummer > 7 jaar > Wettelijke verplichting
 • Email adres > 7 jaar > Wettelijke verplichting
 • Foto’s > 2 jaar >  Tenzij anders overeen gekomen

Delen van persoonsgegevens met derden:

Evelien Vugs Fotografie verkoopt jouw gegevens natuurlijk niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Evelien Vugs Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Er zijn foto’s die we online met nabestaanden delen, maar daar gebruiken we speciale online services voor die we volledig kunnen vertrouwen op het discreet tonen van deze foto’s. Deze online services of bedrijven hebben een versleutelde website en/of online werkomgeving. De services/bedrijven die we mogelijk hiervoor inzetten zijn:

 • foto’s in een diashow bekijken; Picture Present heeft een online omgeving die met een wachtwoord is beveiligt
 • het bestellen van een album met foto’s gaat via interne upload naar de printers die professioneel werken; zoals o.a. Floricolor in Portugal, Vakcolor, Profotonet of Eprint in Nederland.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Evelien Vugs Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Wij gebruiken Google Analitics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Evelien Vugs Fotografie en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens waar wij over beschikken in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar evelien@momentenvanafscheid.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine rendabel zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier werken, op jouw verzoek. 

Evelien Vugs Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Evelien Vugs Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via evelien@momentenvanafscheid.nl